fbpx

Zaregistrovaním, kontaktovaním nás cez registračný formulár, kontaktný formulár, hodnotením nás cez hodnotiaci formulár atď. dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi St. Paul & Son, s.r.o. so sídlom: Paláriková 47, 934 01 Levice, IČO: 50 421 263 v zastúpení štatutárnym orgánom – konateľom: Jakubom Ševčíkom (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu tejto Online registrácie a Online kontaktných a hodnotiacich formulárov. Svoje osobné údaje poskytujete za účelom marketingu a zasielania newsletterov na Váš zadaný email. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa, alebo zaslaním emailu na emailovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: 


– žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; 
– namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 
– na prenosnosť osobných údajov; 
– podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ako Dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Kávová mapa

Amerika

Afrika